Nụ Hôn Và Họng Súng - Kiss Kiss Bang Bang Việt Sub (2005)Nụ Hôn Và Họng Súng - Kiss Kiss Bang Bang Việt Sub (2005)